Oprogramowanie dla biur projektowych • Epi-Graf.pl
Epi-Graf.pl logo
Zasady dotyczące cookies. W tym serwisie pliki cookies są generowane przez zewnętrzne narzędzia monitorujące ruch na stronie oraz inne narzędzia analityczne.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Zmiana ustawień dla plików cookies nie ma wpływu na działanie tej strony.
Zasady dotyczące RODO. Ten serwis nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych.Instrukcjeczęść 1. Wiadomości podstawowe

 1. Import tras z mapy
 2.    Ilustracja kopiowania tras bezpośrednio z pliku DWG. Uwaga: W punktach włączeń należy również utworzyć wierzchołek polilinii na profilu głównym, (nawet jeżeli jest to odcinek prosty).
 3. Dostawienie profilu
 4.    Dostawienie profilu na planie i w tabeli Sieć.
 5. Dostawienie fragmentu sieci z mapy
 6.    Dostawienie fragmentu sieci odbywa się analogicznie do importu całego drzewa sieci. Należy zaznaczyć odpowiedni fragment i zastosować metodę kopiuj/wklej pokazaną w instrukcji nr 1
 7. Wytyczenie trasy w tabeli
 8.    Dostawianie punktów w tabeli na końcu i wewnątrz trasy.
 9. Wytyczenie trasy na planie
 10.    Dostawianie punktów trasy na planie sytuacyjnym.
 11. Dostawienie punktu wewnątrz trasy na planie
 12.    Dowolne wskazanie punktu na planie.
 13. Rzędne terenu istniejacego, dodatkowe punkty terenu
 14.    Rzędne terenu istniejącego w tabeli Trasa. Teren dodatkowy w tabeli i w edytorze.
 15. Rzędne terenu projektowanego
 16.    Rzędne terenu projektowanego w tabeli Trasa oraz w edytorze.
 17. Charakterystyka punktu trasy
 18.    Ustawienia właściwości węzła.
 19. Dostawienie uzbrojenia w tabeli
 20.    Dostawienie uzbrojenia w tabeli Obiekty i na profilu. Użycie menu Typ, rodzaj.
 21. Uzbrojenie nadziemne
 22.    Dostawienie uzbrojenia nadziemnego w tabeli Obiekty i na profilu. Wykorzystanie Biblioteki uzbrojenia.
 23. Rzędne i spadki odcinków profilu
 24.    Rzędne i spadki odcinków w tabeli Odcinki. Rzędna początkowa, spadki odcinków, rzędna końcowa.
 25. Podsypka i obsypka
 26.    Podsypka i obsypka w tabeli Odcinki- wykopy i w tabeli Parametry globalne projektu.
 27. Opisowy łańcuch wymiarowy z tabeli WYKOPY
 28.    Opisowy łańcuch wymiarowy z tabeli Odcinki- opis wykopów, wiążący się z punktami terenu oraz z tabelą wartości domyślnych.
 29. Dodatkowa armatura sieci (poza punktami trasy)
 30.    Tabela Obiekty, dodatkowe zasuwy.
 31. Rura ochronna
 32.    Wstawienie obiektu rura ochronna w tabeli Obiekty oraz na profilu. Użycie menu Typ, rodzaj.
 33. Odnośniki opisowe
 34.    Wstawienie odnośnika w tabeli Obiekty- opisy. Edycja odnośnika na profilu.
 35. Dodatkowe teksty i opisy
 36.    Tabela Obiekty- opisy. Użycie menu Typ, rodzaj. Formularz Szczegóły.
 37. Lokalne wymiary opisowe
 38.    Tabela Obiekty- opisy. Zależność tekst- wymiar. Formularz Szczegóły.
 39. Odwierty geologiczne
 40.    Tabela Geologia, zagłębienie i oznaczenie punktu odwiertu.
 41. Warstwy geologiczne
 42.    Tabela Geologia- warstwy. Lokalizacja warstwy, kolejne punkty warstwy.
 43. Bloki rysunkowe w tabeli TRASA
 44.    Bloki rysunkowe to fragmenty rysunków możliwe do wstawienia w dowolnej części projektu (w przygotowaniu)
 45. Bloki rysunkowe w tabeli ARMATURA
 46.    
 47. Bloki rysunkowe w tabeli UZBROJENIE
 48.    
 49. Bloki rysunkowe w tabeli ELEMENTY
 50.    
 51. Tabelka zakładowa
 52.    Tabela Ustawienie opcji. Pobranie pliku dxf.
 53. Detale i skala profilu
 54.    Rysunek: schematowy, uproszczony, szczegółowy i rzeczywisty. Skala pozioma i pionowa.
 55. Drukowanie bezpośrednie
 56.    Formularz Drukowanie, wydruk roboczy A4.
 57. Generowanie rysunku planu
 58.    Klawisz F4 zapisuje projekt w wybranym formacie (SCR, DXF) zrozumiałym dla programu CAD. W przypadku formatu SCR należy w programie CAD wybrać polecenie "Pokaz" lub "Uruchom skrypt" w menu Narzędzia a następnie wskazać plik skryptowy.
 59. Generowanie rysunku profilu
 60.    Przy aktywnej rzutni Profil klawisz F4 zapisuje rysunek profilu podłużnego. Zakres i liczba profili odpowiada ustawieniom rzutni (czyli dokładnie to co widać na ekranie)

część 2. Edycja projektu

 1. Konfiguracja stanowiska
 2.    Pomoc, aktywne pole w tabeli danych, Tabela opcji zapisu do plików Autozapis.
 3. Funkcja cofnij
 4.    Przykład zapisu i przywrócenia każdego etapu pracy.
 5. Dostawienie projektów
 6.    Konieczność użycia funkcji Dodaj formularza Lista projektów. Przykład różnych rodzajów projektów.
 7. Zmiana punktu włączenia profilu i kopiowanie profilu
 8.    Wykorzystanie opcji formularza Lista profili.
 9. Zmiana lokalizacji pktu trasy
 10.    Przykład na planie- w edytorze i w tabeli Trasa.
 11. Znaczenie opcji liniowa edycja trasy
 12.    Realizacja zmiany położenia punktu na trasie w dwóch opcjach: z pominięciem lub bez pozostałych punktów o wektor zmiany.
 13. Zmiana lokalizacji punktu trasy metodą „Pole importu X, Y”
 14.    
 15. Stały spadek pomiędzy odległymi punktami trasy
 16.    Tabela Odcinki- spadek, użycie klawisza S wyrównujące spadek trasy do uprzednio określonej rzędnej końcowej.
 17. Dodatkowe odnośniki z rzędną na profilu
 18.    Tabela Uzbrojenie- szczegóły, wskazywanie rodzaju odnośnika w kolumnach rzędnych osi i dna. Związek odnośnika z rzędną.
 19. Opcje opisu węzła i odcinka na planie sytuacyjnym
 20.    Formularz Opcje- schemat, wybrane możliwości pojawienia się opisów na planie w grupach: Węzły, Odcinki, Obiekty.
 21. Dostosowanie położenia opisu węzła na planie sytuacyjnym
 22.    Tryb edycji Trasy, opcja Opis.
 23. Zmiana lokalizacji obiektu (Uzbrojenie)
 24.    Tryb edycji uzbrojenia na planie, opcja Lokalizacja.
 25. Dostosowanie opisu obiektu na profilu
 26.    Tryb edycji Elementów, opcja Opis.
 27. Skasowanie projektu
 28.    Formularz Lista projektów, opcja Usuń projekt (nieodwracalna).
 29. Skasowanie profilu
 30.    Tabela Sieć- opis, opcja usunięcia profilu z widoku rysunku z zaznaczeniem w tabeli Sieć jako skasowany oraz opcja całkowitego usunięcia profilu.
 31. Skasowanie punktu trasy
 32.    Tabela Trasa, komunikaty i funkcje zabezpieczające przed nieodpowiednim skasowaniem.
 33. Skasowanie pierwszego punktu trasy
 34.    Dowolne skasowanie punktu trasy.
 35. Dostawienie pierwszego punktu trasy
 36.    Dowolne dostawienie punktu, korekta jego nazwy.
 37. Skasowanie dodatkowego punktu terenu
 38.    Tabela Teren, przykład. Użycie klawiatury i myszki.
 39. Skasowanie wszystkich dodatkowych punktów terenu w profilu
 40.    Edycja- teren, włączony Import terenu. Użycie jednego przycisku.
 41. Kasowanie odcinka trasy
 42.    Próba usunięcia tabela Odcinki i usunięcie właściwe w tabeli Trasa.
 43. Skasowanie obiektu (Uzbrojenie, Obiekty, Geologia)
 44.    Przykład: tabela Uzbrojenie.
 45. Skasowanie całego uzbrojenia w profilu
 46.    Tabela Uzbrojenie. Użycie jednego przycisku.
 47. Eksport bieżącego projektu (zapis do pliku)
 48.    Użycie menu Plik. Zapis i odczyt projektu.
 49. Dołączenie istniejącego tematu (z innego pliku)
 50.    Pokaz na Liście projektów, użycie menu Import.
 51. Kopiowanie projektu
 52.    Kopiowanie projektu nie zostało udostępnione w funkcji bezpośredniej. Kopię projektu można uzyskać poprzez "Eksport bieżącego projektu" do pliku a następnie "Dodaj cały temat" (menu Import).
 53. Kopiowanie profilu
 54.    Formularz Lista profili i Dostępne profile.
 55. Przenoszenie profilu do innego projektu
 56.    Przeciągnięcie z Listy profili do projektu na Liście projektów.
 57. Kopiowanie wiersza w tabeli OBIEKTY i GEOLOGIA
 58.    Przykład w tabeli Obiekty, menu rozwijalne: Kopiuj obiekt, Zastąp obiekt.
 59. Kopiowanie pojedynczego pola w dół w górę
 60.    Przykład w tabeli Obiekty- elementy, użycie menu Typ, Rodzaj.

część 3. Ustawienia

 1. Omówienie formularza parametry i wartości domyślne projektu
 2.    Przykład wpływu wpisów w formularzu Parametry na projekty.
 3. Dostęp do danych projektu
 4.    Pokaz dostępności do tabel poprzez menu i konsolę.
 5. Podgląd rysunku planu
 6.    Opcje Rzutni, podział rzutni i ich obsługa.
 7. Zakres podglądu planu
 8.    Widoki profili, projektu, zaznaczenie bieżącego profilu, temat.
 9. Podgląd rysunku profilu
 10.    Podgląd za pomocą podziałów rzutni i dodatkowej rzutni.
 11. Zakres podglądu profilu
 12.    Pokaz zmian profilu, włączenie bieżącego profilu, odgałęzienie, projekt i temat.
 13. Zakres obliczeń
 14.    
 15. Współrzędne geodezyjne
 16.    Opcja dostępna w Konfiguracji- opcje (Plan)- węzły po zaznaczeniu opcji Współrzędne.
 17. Zmiana rodzaju projektu
 18.    Bezpośredni wybór na panelu głównym. Rozwijalne menu.
 19. Nawigacja profilu i projektu
 20.    Przykład nawigacji na listach projektów i profili oraz z klawiatury.
 21. Rozmieszczenie formularzy
 22.    Opcje rozmieszczenia formularzy ręcznego i automatycznego, wielkości formularza i umieszczenia ich na monitorze lub monitorach.
 23. Ścieżki dostępu
 24.    Menu Konfiguracja- ścieżki dostępu zawierające panel lokalizacji plików z możliwością ich zmian.

część 4. Konfiguracja

 1. Tryb pracy projektu
 2.    Parametry globalne- przebiegu sieci, interpolacji terenu, interpretacji zagłębień sieci tras niskich metrów n.p.m. i automatycznej, dokładności rzędnych.
 3. Interpretacja zagłębień
 4.    Ilustracja Interpretacji zagłębień na profilu. Relacja trasa- teren.
 5. Dokładność rzędnych
 6.    Parametry globalne projektu, dokładność zmiennoprzecinkowa i do 1 cm.
 7. Interpolacja terenu projektowanego
 8.    Parametry globalne projektu, wybór rodzaju priorytetu: Trasa czy Teren.
 9. Spadek profilu
 10.    Różnica między spadkiem rzeczywistym a wyliczonym, którego wartości wynikają z rzędnych widocznych w tabeli profilu.
 11. Kierunek obliczeń spadku profili
 12.    Parametry globalne projektu, Tryb pracy- obliczenia spadku profili.
 13. Model trasy
 14.    Tabela Trasa, opcja Liniowe przesunięcie trasy.
 15. Tryb powykonawczy opracowania projektu
 16.    Parametry globalne projektu- Tryb opisów włączeń i skrzyżowań, opcja Powykonawczy (istniejący).
 17. Tryb opisu odcinka we włączeniach i wylotach
 18.    Parametry globalne projektu- Tryb opisów włączeń i skrzyżowań, Dane sieci.
 19. Dodatkowe dane w opisie skrzyżowań
 20.    Parametry globalne projektu- Tryb opisów włączeń i skrzyżowań, Dane skrzyżowań.
 21. Oznaczenie projektu w opisie skrzyżowań
 22.    Parametry globalne projektu- opis projektu.
 23. Konfiguracja rysunku, Opcje rysunkowe, Tabela profilu
 24.    Konfiguracja rysunku, zakładki Warstwy, Teksty, Kreskowanie, osobno dla Plan i Profil. Ustawienia domyślne.
 25. Warstwy rysunkowe: rodzaj linii, kolor, grubość
 26.    Konfiguracja rysunku, zakładka Warstwy- pokaz edycji.
 27. Teksty: rodzaj fontów, wysokość, szerokość
 28.    Konfiguracja rysunku, zakładka Teksty- pokaz edycji.
 29. Kreskowanie: Styl, skala
 30.    
 31. Opcje rysunkowe: Schemat
 32.    Konfiguracja opcji profilu- Oznaczenia, zakładka Schemat- pokaz opcji Sieć i Obiekty.
 33. Opcje rysunkowe: Odnosniki
 34.    Konfiguracja opcji profilu- Odnośniki.
 35. Opcje rysunkowe: Ramka
 36.    Konfiguracja tabeli- Ramka profilu.
 37. Opcje rysunkowe: Schemat załamań i włączeń
 38.    Konfiguracja opcji profilu- Oznaczenia, zakładka Schemat- pokaz opcji Zaznaczenie załamań i włączeń.
 39. Opcje rysunkowe: Opisy pionowe nad tabelą
 40.    Konfiguracja opcji profilu- Opisy, pokaz opcji Położenie opisów pionowych.
 41. Opcje rysunkowe: Opisy pionowe nad terenem
 42.    Konfiguracja opcji profilu- Opisy, przykład edycji opisu uzbrojenia.
 43. Opcje rysunkowe: Odnośniki i teksty
 44.    Konfiguracja opcji profilu- Odnośniki, przykład domyślnych ułożeń oraz szczegóły w tabeli Obiekty.
 45. Opcje rysunkowe: Wielkie, małe litery w opisach nad tabelą
 46.    Konfiguracja opcji profilu- Opisy, Wielkie litery, grupa Obiekty i Uzbrojenie.
 47. Tabela profilu: Układ wierszy
 48.    konfiguracja tabeli profilu ?
 49. Tabela profilu: Dwuwierszowy opis nagłówka
 50.    Konfiguracja tabeli- układ wierszy, opis dwuwierszowy.
 51. Tabela profilu: Jednostki, symbole, wartości
 52.    Konfiguracja tabeli- szczegóły, pokaz opcji z grupy Jednostki, symbole oraz Wartości.
 53. Tabela profilu: Zaokrąglanie wybranych wartości
 54.    Konfiguracja tabeli- szczegóły, pokaz opcji z grupy Wartości- zaokrąglanie.
 55. Tabela profilu: Dane dodatkowe
 56.    Konfiguracja tabeli- szczegóły, pokaz opcji z grupy Dane dodatkowe- Punkty dodatkowe i Uzbrojenie podziemne.
 57. Tabela profilu: Czytelność danych dodatkowych
 58.    Konfiguracja tabeli- szczegóły, grupa Kontrola.
 59. Zapis i przywracanie domyślnych ustawień konfiguracji
 60.    Konfiguracja tabeli- układ wierszy, pokaz podglądu ustawień domyślnych, przywracania ustawień domyślnych oraz zapis ustawień domyślnych.

część 5. Wartości domyślne

 1. Globalne parametry projektu
 2.    Konfiguracja- wartości domyśle, tabela globalnych wartości. Pokaz ogólny- podporządkowanie wartości w tabelach wartościom domyślnym.
 3. Lokalne parametry profilu
 4.    Konfiguracja- wartości domyśle, przegląd parametrów sieci, pokaz jak lokalne parametry mogą wpływać na parametry domyślne projektu.
 5. Metraż trasy profilu
 6.    Tabela Sieć- parametry, pokaz zmiany w wierszu Odległości tabeli na rzutni profilu.
 7. Odstęp między profilami
 8.    Tabela Sieć- parametry, pokaz działania zmian w kolumnie odstęp.
 9. Poziom porównawczy
 10.    Relacja parametrów: tabela Sieć- parametry, kolumna PP a konfiguracja, Tabela- układ wierszy, zaznaczenie opcji.
 11. Zmiana poziomu porównawczego wewnątrz profilu
 12.    Tabela Trasa- kolumna PP. Możliwość zdefiniowania nowego poziomu porównawczego dla dowolnych punktów.
 13. Indywidualna skala profilu
 14.    Tabela Sieć- parametry, kolumna skala. Możliwość ustawienia różnych skal dla poszczególnych profili.
 15. Kierunek rysowania profilu
 16.    Tabela Sieć- parametry, kolumna rysunek.
 17. Kierunek obliczeń spadku profilu
 18.    Konfiguracja- ustawienia projektu, zakładka Parametry projektu, grupa Tryb pracy oraz tabela Sieć- parametry, kolumna obliczenia.
 19. Spadek minimalny
 20.    Ilustracja działania parametrów profilu.
 21. Spadek maksymalny
 22.    Ilustracja działania parametrów profilu
 23. Zagłębienie minimalne
 24.    Ilustracja działania parametrów profilu
 25. Zagłębienie maksymalne
 26.    Ilustracja działania parametrów profilu
 27. Strefa ochronna
 28.    Ustawienie strefy ochronnej wokół kanału/przewodu powiększającej obszar sygnalizacji kolizji z ubrojeniem terenu i skrzyżowaniami.
 29. Grubość trasy w planie sytuacyjnym
 30.    
 31. Interpolacja rzędnych terenu
 32.    Tabela Teren, interpolacja rzędnych terenu istniejącego i projektowanego.
 33. Typ, rodzaj węzła
 34.    Ustawienia projektu- wartości domyślne, pokaz wyboru typu węzła.
 35. Automatyczny opis węzła
 36.    Przykład w tabeli Trasa, kolumna Stat. i Ozn.
 37. Rzędna górna i rzędna dolna węzła
 38.    Tabela Trasa, kolumna Rz. g. i Rz. d.
 39. Automatyczny opis wylotów
 40.    Tabela Odcinki- formularz wymiar, Edycja- tabela Katalogi, Odcinki. Pokaz zapisu i korzystania z wartości domyślnej włączenia.
 41. Automatyczny opis włączeń
 42.    Tabela Sieć- wyloty, pokaz równoległy w edytorze na planie i profilu.
 43. Wymiar odcinka
 44.    Tabela Odcinki- formularz wymiar, Edycja- tabela Katalogi, Odcinki. Pokaz zapisu i korzystania z wartości domyślnej wymiaru odcinka.
 45. Rzędne i spadki odcinka
 46.    Ustawienia projektu- wartości domyślne, grupa Przebieg profilu podłużnego.
 47. Opis materiału
 48.    Katalogi- odcinki, pokaz równoległy z tabelą Odcinki- materiał, formularze Wymiar i Opis z edycją w tabeli Słownik.
 49. Parametry wykopu
 50.    Ustawienia projektu- wartości domyślne, grupa Roboty ziemne- podsypka i obsypka. Pokaz równoległy w tabeli Odcinki- wykopy.
 51. Rzędne uzbrojenia
 52.    Biblioteki- uzbrojenie, pokaz równoległy w tabeli Uzbrojenie.
 53. Wymiar uzbrojenia
 54.    Tabela Uzbrojenie, określone wartości w m lub mm.
 55. Opis uzbrojenia
 56.    Tabela Uzbrojenie- szczegóły i zastosowanie formularza Opis.
 57. Rzędna odniesienia odwiertu geologicznego
 58.    Tabela Geologia, wartość domyślna, względna i bezwzględna.
 59. Rzędna odniesienia warstwy geologicznej
 60.    Tabela Geologia- warstwy, pokaz wpisu parametrów i kolejnych punktów warstwy.

część 6. Zestawienia

 1. Zestawienie opisów
 2.    Opisy pionowe nad tabelą profilu
 3. Bilans ilościowy: węzły, armatura
 4.    Bilans ilościowy węzłów i armatury z opcją wykazu porządkowego (lista)
 5. Bilans ilościowy: odcinki
 6.    Bilans ilościowy odcinków z opcją wykazu porządkowego (lista)
 7. Bilans ilościowy: rury ochronne
 8.    Bilans ilościowy rur ochronnych z opcją wykazu porządkowego (lista)
 9. Bilans ilościowy: uzbrojenie
 10.    Bilans ilościowy uzbrojenia terenu z opcją wykazu porządkowego (lista)
 11. Zestawienie wezłów
 12.    Wykaz porządkowy węzłów (współrzędne XY, rzędne, wymiary)
 13. Zestawienie wezłów: włączenia
 14.    Wykaz porządkowy węzłów (rzędne, wymiary i kąty włączeń)
 15. xxx
 16.    
 17. Roboty ziemne: parametry
 18.    Tabela wartości wykorzystanych do obliczeń robót ziemnych
 19. Roboty ziemne: obliczenia
 20.    Wyniki obliczeń robót ziemnych (objętość wykopu, podsypki z obsypką oraz odcinka sieci)

część 7. Zaawansowane funkcje programu

 1. Slownik wyrażeń wewnętrznych
 2.    Zmiana lub tłumaczenie (opisy dwujęzyczne - tylko Profil Koordynator) standardowych wyrażeń projektowych (istn., proj., włącz., Rz. itp.)
 3. Biblioteka tekstów
 4.    Powtarzalne teksty wywoływane w projektach bezpośrednio z Biblioteki poprzez unikatowe indeksy przypisane do każdego opisu.
 5. Zaawansowane wykorzystanie słownika (Profil Koordynator)
 6.    Zarządzane opisami z uwzględnieniem zmiany znaczeń tekstów oraz opcjonalnych tłumaczeń (tylko Profil Koordynator)
 7. Wartości domyślne uzbrojenia
 8.    Domyślne wartości wymiarów, rzędnych i opisów uzbrojenia
 9. Wartości domyślne węzłów i armatury
 10.    Domyślne wartości wymiarów, rzędnych oraz opisów węzłów i armatury

część 8. Zastosowanie mapy DXF

 1. Przygotowanie mapy.
 2.    Zapis mapy DWG w formacie DXF
 3. Import terenu.
 4.    Import rzędnych terenu z siatki trójkątów
 5. Import uzbrojenia.
 6.    Import uzbrojenia z warstw tematycznych
 7. Kolizje między projektami
 8.    Wyłączenie skrzyżowań między projektami

Zapraszamy na:
  klucz
kanał instruktażowy _______________

klucz _______________

klucz _______________

klucz

Adres

EPI-Graf
ul. Jaśminowa 4/13
44-144 Żernica

Kontakt handlowy

32 238 83 82
32 238 20 09

Serwis

601 249 680